Hoe beoordeel je keuzedelen?

24 januari 2017

Edu'Actief levert bij alle keuzedelen een beoordelingsmodel. Dit gratis serviceproduct is bedoeld om roc’s te helpen een goede invulling te geven aan de beoordeling van keuzedelen. Het document is ontwikkeld op basis van gesprekken met verschillende roc’s, collega examenleveranciers en Herontwerp mbo.

Iedere roc kan op basis van het Edu’Actief-beoordelingsmodel, dat altijd per keuzedeel specifiek wordt meegeleverd, haar eigen beoordelingsmix bij een keuzedeel inhoud geven. Deze kan formatief worden toegepast en eventueel extern (mag ook intern) worden gevalideerd als summatief examen. Het roc is zelf eindverantwoordelijk voor de examinering. 

Hierbij een toelichting met adviezen en tips bij het beoordelingsmodel keuzedelen mbo van Edu’Actief:

  1. Examens kunnen door roc’s zelf worden gemaakt of worden ingekocht bij een gecertificeerd examenleverancier. Zelfgemaakte examens moeten wel gevalideerd zijn. In de Examenagenda van de MBO-raad staat het als volgt geformuleerd: Scholen kopen in principe exameninstrumenten in bij examenleveranciers. Dit kan een examenleverancier zijn opgericht en bestuurd door verschillende scholen, een stichting van onderwijs en bedrijfsleven samen of een commerciële partij.

  2. Er is geen onderscheid tussen basis-, profiel- en keuzedeel als het gaat om examineren. Voor alle drie geldt dat het roc de juiste examenmix bepaalt.

  3. Het examineren van alle onderdelen van het onderwijsprogramma, waaronder keuzedelen, kan en mag op verschillende manieren plaatsvinden. Enkele voorbeelden zijn: op basis van portfolio-opbouw, het uitvoeren van uitdagingen en proeven van bekwaamheid, het opleveren van losse beroepsproducten, het maken van formatieve (voorwaardelijk, dus niet kwalificerend) of summatieve kennistoet(sen). Belangrijk is daarbij altijd dat het roc moet borgen via protocollen, dat zij met het aangeboden onderwijsprogramma en de daaraan gerelateerde beoordeling voldoet aan de kwaliteitsnomen die zijn gesteld in het keuzedeeldossier.

  4. Keuzedelen zijn net als het basis- en profieldeel onderdeel van een beroepsopleiding. Het is daarom belangrijk dat vakkennis EN vakvaardigheden worden ontwikkeld en getoond door de student. Schriftelijke examinering leent zich daar niet altijd voor. De beroepspraktijk is vaak een betere locatie. De vorm van het examen mag door het roc zelf worden bepaald. Dat hoeft dus geen schriftelijke examen te zijn. Neem de ruimte en verantwoordelijkheid als roc om de best mogelijke examenmix, tegen de achtergrond van de specifieke beroepsopleiding, te kiezen. Wees daarbij niet te snel bezorgd dat de Onderwijsinspectie gekozen examenmixen afwijst. Borg altijd de kwaliteit van het proces in relatie met de inhoud van het onderhavige keuzedeeldossier.

  5. De Onderwijsinspectie kijkt tot aug 2018 niet naar de inhoud van de examenproducten voor de keuzedelen. Roc’s hebben tot augustus 2018 veel ruimte om te experimenteren en te zoeken naar de beste examenmix.
    Let op! Ook na deze datum is de school vrij om te experimenteren met examenmixen, mits er maar een aantoonbare kwaliteitsborging is.

Verdere aandachtspunten

  • Ook na 1 augustus 2018 geldt bovenstaande, met de nadrukkelijke toevoeging dat het roc ook dan zelf moet bepalen of examens worden ingekocht (zogenaamde route 1) of zelf worden ontwikkeld (route 2). Middels een vaststellingsprotocol zal de examencommissie van het roc het keuzedeelexamen moeten vaststellen.
  • Kijk op http://www.valideringexamens.nl naar meer informatie over examineren in het mbo. Met name het filmpje Drie routes naar een Valide Examenproduct verschaft veel inzicht.
  • Op deze site staat nog meer informatie over het specifiek beoordelen en examineren van keuzedelen: http://www.ihks.nl/document/handreiking-stappenplan-en-raamwerken-examens-keuzedelen