MBO Raad presenteert nieuw voorstel voor Leren, Loopbaan en Burgerschap

22 juni 2009
 
 16-06-2009
Met het voorstel voor een nieuw brondocument 'Burgerschap, Leren en Loopbaan in het mbo', wil de MBO Raad instellingen meer helderheid geven over de kwalificatie-eisen die bij deze drie onderdelen horen.
 
De kern van het voorstel is dat de verantwoordelijkheid voor de invulling van leren, loopbaan en burgerschap bij de scholen ligt. Voor de MBO Raad staat voorop dat de wettelijke verplichting van de drievoudige kwalificering voor mbo-studenten blijft bestaan. De brancheorganisatie heeft zijn voorstel in juni overhandigd aan staatssecretaris Van Bijsterveldt.
Vervolg
Dit nieuwe brondocument is een vervolg op het document uit 2007 waarin de eisen voor de drievoudige kwalificering in mbo-opleidingen: leren, loopbaan en burgerschap zijn vastgelegd. De MBO Raad constateerde dat het oude document om aantal redenen niet meer voldeed. Zo zijn de competenties voor studenten op sommige punten vrijblijvend beschreven en op andere punten juist weer meer normatief.
 
Verantwoording
In het nieuwe brondocument zijn drie terreinen benoemd die altijd aan bod moeten komen: politiek-juridisch, economisch en sociaal-maatschappelijk. Elke mbo-instelling formuleert in zijn beleidsvisie hoe zij dit vormgeven en hoe de school studenten hierin zal begeleiden Dit kan verschillend worden uitgewerkt per opleiding of leeftijdscategorie. In het jaarverslag legt de instelling verantwoording af voor de gekozen visie en uitwerking. De Inspectie van Onderwijs houdt toezicht op basis van de verantwoording in het jaarverslag.
 
Nauw overleg
De MBO Raad heeft het document 'Leren, Loopbaan en Burgerschap in het mbo' opgesteld in nauw overleg met onder andere de scholen, betrokkenen uit de politiek, wetenschap, Paepon, Inspectie van het Onderwijs, MBO 2010, Colo en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer. Het advies kan dan ook rekenen op een breed draagvlak onder bestuurders en docenten in het mbo.
 
Lees hier het hele artikel.
 
Bron:
MBO raad