Docentenmiddag Context! 26 maart 2009

06 april 2009
Verslag docentenmiddag ' methode Context!
 
Datum: donderdag 26 maart 2009
Locatie: ROC Eindhoven, Frederiklaan 60a
 
Docenten positief gestemd over Context!
Op donderdagmiddag 26 maart heeft Edu'Actief op ROC Eindhoven een docentenmiddag georganiseerd. Deze middag stond in het teken van de herziening van de methode Context!. Het uitwisselen van kennis en ervaringen over Leren, loopbaan en burgerschap en de inzet van de methode Context! was hierbij het uitgangspunt.
 
Edu'Actief is de afgelopen maanden bij meer dan 10 roc's op bezoek geweest om te vragen naar ervaringen en knelpunten bij het gebruik van de methode Context!. De ontwikkelingen binnen Leren, loopbaan en burgerschap zijn wisselend en de vorm waarin Leren, loopbaan en burgerschap op roc's wordt aangeboden is nog niet definitief. Het is daarom belangrijk om de methode nog beter aan te laten sluiten bij de huidige wensen en behoeften van de docenten en in te spelen op te verwachten ontwikkelingen.
 
Herziening methode Context!:
- De Context!-map voor niveau 1 wordt ingrijpend herzien (onder andere op taalniveau).
- De structuur van de Context!-map voor niveau 1 en 2, 3 en 4 wordt duidelijker.
- De activiteiten worden geactualiseerd en worden allemaal opgenomen in Context!-map.
- De examenmix voor niveau 3 en 4 wordt afgerond.
 
Uit de schoolbezoeken zijn bovenstaande punten naar voren gekomen. Deze punten zijn ook tijdens de docentenmiddag aan de orde gekomen en zijn vervolgens besproken met de auteurs van Context!. Door de docenten zijn tijdens de docentenmiddag diverse suggesties gedaan over de concrete uitvoering van deze punten.
 
Niveau 1
Voor herziening is een van de suggesties de kennischeck op niveau 1 te veranderen en de uitwerking van de begrippen op te nemen in de Context!-map voor niveau 1. De uitwerkingen worden zo geformuleerd dat ze de cursist aanspreken en dat de opdracht geen standaard woordenboekuitwerking is. Ook wordt er voor niveau 1 nagedacht over een afsluitende opdracht die binnen de beroepscontext van de cursisten past en aansluit bij de dagelijkse praktijk.
 
Niveau 2, 3 en 4
De herziening van de andere map zal zich voornamelijk richten op de welbekende puntjes op de i. Een aantal activiteiten moet worden vervangen en de doorstroom vanuit niveau 1 moet blijven gewaarborgd. Ook worden de kwalificerende activiteiten aangevuld zodat deze aansluiten op de beoordelingscriteria.
 
De herziening van Context! sluit nog steeds aan op het brondocument van april 2007. Na lange tijd van onzekerheid over het verschijnen van een nieuw brondocument voor het komende schooljaar is de keuze nu gemaakt. Voor het nieuwe schooljaar verandert er nog niets. Met de gekwalificeerde examenmix bij Context! loopt Edu'Actief wel voorop en biedt de methode zekerheid aan de roc's.
 
Er wordt hard gewerkt om de examenmix ook voor niveau 3 en 4 af te ronden. De kennistoetsen voor niveau 3 (versie A en B) zijn vanaf heden compleet te downloaden van www.toetscenter.nl. De Proeven van bekwaamheid voor niveau 4 zullen vanaf komend schooljaar ook beschikbaar zijn.
 
 
Context! in de praktijk
ROC Eindhoven heeft haar locatie (Frederiklaan 60a) beschikbaar gesteld voor deze docentenmiddag. Ben Bisseling verzorgde namens ROC Eindhoven een presentatie over de wijze waarop hij werkt met de methode Context!.
 
Onder leiding van een onderwijskundige heeft ROC Eindhoven in 2007 een werkgroep Burgerschap opgericht. Deze werkgroep heeft als doel binnen het competentiegericht onderwijs invulling te geven aan Leren, loopbaan en burgerschap. Deze werkgroep heeft destijds unaniem gekozen voor de methode Context!. In het eerste jaar waarin met Context! werd gewerkt, was het vooral zoeken naar een goede aansluiting met de cursisten. Inmiddels is ROC Eindhoven hierin meer ervaren en wordt er ook dankbaar gebruikgemaakt van de registratiekaarten die bij Context! beschikbaar zijn. Dit werkt voor Ben Bisseling positief.
 
Niet alleen de docenten, maar ook de cursisten moeten wennen aan de nieuwe werkwijze. Ben Bisseling geeft aan dat er volop moet worden geïnvesteerd in het eigen maken van het competentiegericht onderwijs. Een opmerking die hierbij gemaakt wordt en door de andere aanwezigen op de docentmiddag wordt bevestigd, is de behoefte aan training. Deze training moet vooral gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden in coaching en begeleiding. Met Context! wordt veelal nog klassikaal lesgegeven, terwijl de methode juist ook ideaal is om meer coachend en begeleidend les te geven.
 
Intervisie
Na een korte pauze worden de docenten in twee groepen verdeeld voor intervisie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen docenten die lesgeven aan cursisten op niveau 1 en 2 en docenten die lesgeven aan cursisten op niveau 3 en 4.
 
Groep 1 ' door Simon Uithol (niveau 1 en 2)
 
Binnen de niveau 1 en 2-groep werd gesproken over het omgaan met de methode. Een aantal docenten geeft aan dat het belangrijk is om Context! als middel in te zetten en niet als doel. Vooraf moet worden bepaald wat je wilt bereiken. De structuur waarin je Leren, loopbaan en burgerschap wilt aanbieden, moet hiervoor helder zijn. Een vraag die hieruit naar voren komt is: wat verwacht je van je leerlingen en welke producten moeten zij opleveren?
 
Leerlingen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. De registratiekaart bij de methode kan als leidraad dienen. Je kunt bijvoorbeeld leerlingen zelf de activiteiten laten uitvoeren en vervolgens de resultaten klassikaal bespreken. De methode is competentiegericht en vraagt om een competentiegerichte benadering. Gevraagd wordt om ondersteuning hierin door Edu'Actief.
 
Ook komt het aantal lesuren dat per roc beschikbaar is ter discussie. Wat is reëel? Aangezien het aantal uren per roc sterk uiteenloopt. Geconcludeerd wordt dat je als docent zelf je vak goed moet wegzetten. Je moet zelf met een plan komen richting het management om Leren, loopbaan en burgerschap vorm te geven en daarbij moet je aangeven wat daarvoor nodig is, iemand moet de kar trekken. Aangegeven wordt dat het mogelijk is om op niveau 2 een basis te leggen en daar op niveau 3 en 4 op door te bouwen. Hierdoor kan op niveau 2 gefocust worden op de kwalificerende activiteiten.
 
Het is ook aan te raden om als docent eerst Context! ook zelf door te werken. Wanneer je de methode goed beheerst, wordt het leuker voor de docent om les te geven. Je kunt dan ook makkelijker zelf de methode aanvullen met eigen ideeën en actualiteiten. De creativiteit van de docenten blijft belangrijk.
 
 
 
Groep 2 ' door Kirsten van 't Veer (niveau 3 en 4)
 
Binnen de niveau 3 en 4-groep werd gesproken over de manier van lesgeven. Een aantal docenten gaf aan juist heel erg coachend bezig te zijn en een aantal docenten gaf aan vooral klassikaal zaken op te willen pakken. Een vraag die hieruit naar voren komt is: voor welke benadering leent de methode Context! zich het best en hoe kun je je dit als docent eigen maken?
 
Leerlingen moeten gemotiveerd worden om met de methode aan de slag te gaan. Hier ligt de eerste taak voor de docent. Wanneer de leerlingen niet gemotiveerd zijn, werkt het niet om de leerlingen los te laten en zelfstandig te laten werken. Dit lost een aantal docenten op door de leerlingen verantwoordelijkheden te geven. Bijvoorbeeld door een leerling aan te stellen die tijdens een les de activiteiten van andere leerlingen afstreept op de registratiekaart of door een leerling een activiteit uit te laten leggen in plaats van dit als docent zelf te doen.
Er zijn ook onderwerpen die zich juist lenen om klassikaal te behandelen. Groepsgesprekken, workshops, mensen uitnodigen tijdens een les om te praten over politiek of andere zaken zijn punten die klassikaal kunnen worden gedaan zodat iedereen dezelfde basisinformatie mee krijgt.
 
Daarnaast is gesproken over het exameninstrument. Wat gebruik je wel en wat gebruik je niet, op welk moment zet je dit in en hoe houd je de ontwikkeling van de leerling op de juiste manier bij? Alle kwalificerende opdrachten worden voorzien van een beoordelingsmodel. Hiermee kan de docent per kerntaak of per thema een eindgesprek voeren met de leerling om te kijken of de leerling de stof heeft begrepen. Leerlingen blijken graag dit soort momenten te willen hebben. Ze zijn uit op prestaties en willen laten zien wat ze kunnen. Ook de kennistoetsen worden bij de meeste docenten ingezet en de leerlingen vragen docenten zelfs wanneer ze weer een toets mogen maken.
De docenten vinden de toetsen goed. Wanneer een leerling een kerntaak voldoende heeft ontwikkeld en alle kwalificerende activiteiten heeft gemaakt, doen zich ook weinig problemen bij de toets voor.
 
Afsluiting
Ten slotte zijn de belangrijkste conclusies van de docentenmiddag samengevat. De docenten zijn positief gestemd over Context!. Afgesproken is dat de e-mailadressen worden uitgewisseld zodat ook buiten de docentenmiddagen die Edu'Actief organiseert onderling contact kan worden onderhouden.
 
Voor vragen over de methode Context! en/of de herziening voor komend schooljaar kunt u contact opnemen met Simon Uithol via telefoonnummer 06 ' 54 24 64 03 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .