Aanvulling Reader Fiscaal 2015

10 september 2015

In juni jongstleden is de nieuwe Reader Fiscaal 2015 verschenen. Een oplettende docent attendeerde ons op een fout. Op bladzijde 12 van de Reader zijn per abuis verkeerde bedragen opgenomen voor de Arbeidskorting 2015. In de uitwerkingen zijn wel de juiste cijfers gebruikt. Volledigheidshalve treft u hieronder de juiste cijfers aan voor de Arbeidskorting 2015. Deze juiste cijfers vindt u ook online op www.mbo-financieel.info bij het extra materiaal van de Reader Fiscaal.

Arbeidskorting (pagina 12 Reader Fiscaal 2015)
Artikel 8.11. Arbeidskorting
De arbeidskorting geldt voor de belastingplichtige die arbeidsinkomen geniet.

  1. De arbeidskorting bedraagt:
    a. 1,810% van het arbeidsinkomen met een maximum van € 163,00 vermeerderd met:
    b. 19,679% van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 9.010,00 waarbij de som van de bedragen berekend op de voet van de onderdelen a en b niet meer bedraagt dan € 2.220,00 en verminderd, doch niet verder dan tot € 184,00 met:
    c. 4 % van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 49.770,00. Ingeval het arbeidsinkomen niet meer bedraagt dan € 49.770,00 bedraagt de arbeidskorting ten minste de volgens artikel 22a van de Wet op de loonbelasting 1964 toegekende arbeidskorting, maar maximaal het in de eerste volzin, onderdeel b, als tweede vermelde bedrag. 

Arbeidskorting geldt alleen over het inkomen uit tegenwoordige arbeid (de volgende berekening geldt voor personen van 57 jaar of jonger, voor oudere personen gelden andere berekeningen).

Berekening:

1,810% van het arbeidsinkomen met een maximum van € 163,00  = € ….
Vermeerderd met 19,679% van het arbeidsinkomen voor zover dat
meer bedraagt dan € 9.010,00 = 
 € …. +/+
   € ….


De arbeidskorting is maximaal € 2.220,00. Dit maximum wordt verminderd 4% van het arbeidsinkomen boven
€ 49.770,00, maar maximale vermindering is €2.036,00. Dit laatste kan betekenen dan voor sommige belastingplichtigen de arbeidskorting daalt tot € 184,00.

Voor belastingplichtigen van 65 jaar en ouder bedraagt de maximale arbeidskorting € 1.132,00.

Ga naar Financieel.info