Disclaimer

Edu’Actief b.v. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn website(s). Toch kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Edu’Actief b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op zijn website(s) of in de te downloaden bestanden of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website(s) of in de te downloaden bestanden worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Edu’Actief b.v.  garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Alle informatie op deze site(s), daaronder begrepen alle sites behorende bij onderwijsmethodes van Edu’Actief b.v., in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video, geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Edu’Actief b.v., tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De product- en merknamen op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder. 
Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edu’Actief b.v.

De informatie op de sites behorende bij onderwijsmethodes van Edu’Actief b.v. mag worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als student of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. 
Voor het gebruik van sommige delen van de site geldt dat het noodzakelijk is met Edu’Actief b.v. een aparte licentie af te sluiten. Dit wordt ter plekke uitdrukkelijk vermeld. Deze onderdelen zijn alleen toegankelijk met behulp van een toegangscode. De voorwaarden van die licentie gelden dan voor de van toepassing zijnde delen.

Edu’Actief b.v. heeft voor zo ver mogelijk de intellectueel eigendomsrechten met de oorspronkelijke auteurs geregeld. Wie zich niettemin eigenaar acht van materiaal op deze site zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de uitgeverij zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Op deze site(s), kunnen bezoekers soms, bijvoorbeeld door deelname aan een Forum of reactie op een Blog,  bijdragen leveren aan de inhoud van de site. Een ander voorbeeld is het vullen van een format, bijvoorbeeld een stappenplan. Iedereen die informatie op de site plaatst gaat er door plaatsing op de site mee akkoord:

  • dat op deze informatie geen copyright rust en dat deze niets bevat dat strijdig is met wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;
  • tegenover Edu’Actief b.v. aansprakelijk te zijn voor alle gevolgen die vervolging of een actie tot schadevergoeding wegens belediging mocht hebben;
  • dat hij/zij Edu’Actief b.v. vrijwaart tegen alle vorderingen die derden tegen de uitgever mochten instellen op grond van de inhoud alsmede de vorm en structuur van de informatie.

Edu’Actief b.v. kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste, van onvolledige of onjuiste, informatie en behoudt zich het recht voor om berichten zonder verdere kennisgeving of opgaaf van redenen van de site te verwijderen.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of informatie op de site plaatst, gaat er door het gebruik of het plaatsen akkoord  met de bovengenoemde bepalingen.

© Edu’Actief b.v.  2014